Latest News

Đức Phật

Bồ Tát Hạnh

Đại Lễ Phật Đản

Kinh Tạng

Luận Tạng

Luật Tạng

Ánh Sáng Phật Pháp

Hoa Mặt Trời

Latest News

Sunday, August 15, 2021
Sunday, June 6, 2021Tuesday, February 23, 2021


Nầy Diệu-Nguyệt! HỒI HƯỚNG PHÁT NGUYỆN TÂM nghĩa là khởi cái tâm chí như thế nầy: không riêng gì bản thân mà cầu xuất ly Ta-bà loạn trược, khổ não; trái lại, phải nguyện vì hết thảy chúng sanh khắp ba cõi sáu đường mà cầu vãng sanh Cực-Lạc, chóng thành tựu Phật đạo để tế độ quần mê.

Tại sao vậy? VÌ MUỐN CÁI QUẢ ĐỨC SIÊU VIỆT TỐI THƯỢNG THÌ PHẢI PHÁT KHỞI CÁI TÂM CHÍ QUẢNG ĐẠI, DŨNG MÃNH. Người niệm Phật nếu đem cái tâm thái hời hợt, hẹp hòi, yếu hèn, chỉ riêng vì giải thoát bản thân thì chẳng bao lâu sẽ chiêu cảm cái quả báo nhỏ bé, nông cạn, tầm thường, không xứng hợp với Bản-hoài chư Phật, chẳng tương ứng cùng Bản-nguyện vĩ đại Bi-Trí Viên Mãn của Đức Phật A-Di-Đà cho nên khó được tiếp dẫn về nơi cõi nước Tây Phương.

Lại nữa, người niệm Phật còn phải đem tất cả công đức thực hành Sáu Ba-la-mật, Bốn Nhiếp-pháp, Bốn Vô-lượng-tâm hoặc Ba mươi bảy Phẩm-trợ-đạo … mà hồi hướng khắp anh em, cha mẹ, bằng hữu, chư Thiên, chư Tiên, bốn loại chúng sanh kẻ oán người thân đều được an trụ trong Phật danh NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”.         

(trích Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật)


Nầy Diệu-Nguyệt! Người Niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, phải phát khởi cái TÂM XẢ LY, lìa bỏ tất cả. Sao gọi là LÌA BỎ? Lìa bỏ nghĩa là không trụ tướng mà niệm Phật, không nắm giữ mà niệm Phật, không tương ưng mà niệm Phật, không đối đãi mà niệm Phật, không chống trái mà niệm Phật, không cầu mong mà niệm Phật, không nhiễm duyên mà niệm Phật. Như thế gọi là XẢ LY TÂM mà niệm Phật.

NGƯỜI NIỆM PHẬT CHỈ BUỘC TÂM VÀ Ý vào danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, chăm chú LẮNG NGHE, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh. QUÊN CẢ THÂN, QUÊN CẢ CẢNH, QUÊN CẢ CÁI Ý THỨC TỰ BIẾT TA ĐANG NIỆM PHẬT, như thế mới gọi là LÌA BỎ.

– Lìa bỏ “Khổ, Tập, Diệt, Đạo” mà niệm Phật.

– Lìa bỏ “Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp” mà niệm Phật.

– Lìa bỏ “Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ” mà niệm Phật.

– Lìa bỏ “Tín giải, Hành chứng” mà niệm Phật.

– Lìa bỏ “Từ – Bi – Hỷ – Xả” mà niệm Phật.

– Lìa bỏ “Không, Vô thường, Vô ngã” mà niệm Phật.

– Lìa bỏ “Bồ đề, Niết bàn, Giải thoát, Giải thoát tri kiến” mà niệm Phật.

– Lìa bỏ tất cả các pháp hữu vi, tất cả các pháp vô vi mà niệm Phật.

– Lìa bỏ ngã và ngã sở.

– Lìa bỏ luôn cả ý tưởng cầu mong vãng sanh, chí nguyện độ sanh, ý hướng thành Phật mà niệm Phật.

Niệm Phật với TÂM XẢ LY như thế, mới được gọi là Chân Chánh Niệm Phật!”

(trích Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật)


Nầy Diệu-Nguyệt! Người niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT phải phát khởi TÂM CHÍ BẤT ĐỘNG, KIÊN CỐ, KHÔNG THOÁI CHUYỂN. Do đó gọi là AN ỔN TÂM.

– Mình an trụ nơi Bồ-đề-tâm, cũng phải giúp người khác an trụ Bồ-đề-tâm, nên tâm được an ổn.

– Mình rốt ráo, xa rời giận hờn tranh cãi, cũng phải khiến người khác nhẫn nhục nhu hòa nên tâm được an ổn.

– Mình buông bỏ pháp phàm phu điên đảo, cũng phải đưa người khác tới địa vị Thánh giả siêu việt nên tâm được an ổn.

– Mình siêng tu thiện căn vô lậu Niết-bàn, cũng phải khiến người khác hủy diệt hết mạng lưới hữu lậu trói buộc, nên tâm được an ổn.

– Mình đang sanh ra tại nhà Phật, cũng phải dẫn dắt người khác vượt thoát hố hầm dục lạc trở về bảo sở, nên tâm được an ổn.

– Mình thâm nhập pháp chân thật không tự tính, cũng nên giúp người khác chê chán huyễn tướng lầm mê, nên tâm được an ổn.

– Mình cảm ứng Trí-Tạng vô tận của Như-Lai, cũng khiến người khác thâm nhập Pháp Giới Bình Đẳng, nên tâm được an ổn.

Niệm Phật với tâm thái AN ỔN như vậy, mới gọi là Chân Chánh Niệm Phật!”

(trích Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật)


Nầy Diệu-Nguyệt! Người niệm Phật phải phát khởi tâm chí nắm giữ tất cả các Thiện pháp, đồng thời che lấp tất cả các Ác pháp. Đó gọi là ĐÀ-RA-NI TÂM, như là:

– TÍN TÂM ĐÀ-RA-NI, vì đặt trọn lòng tin thuần phác, trong suốt nơi Bản nguyện của Đức Phật A-Di-Đà cùng sự hộ niệm của Chư Phật ở mười phương.

– CHÁNH KIẾN ĐÀ-RA-NI, vì đúng như thật quán sát khéo léo tất cả các Pháp đang diễn biến trong tâm và ngoài thân.

– TƯ DUY ĐÀ-RA-NI, vì thường xuyên thấu triệt thể tánh của tất cả các Pháp sinh khởi trong từng sát-na hoại diệt.

– CẢM ỨNG ĐÀ-RA-NI, vì luôn luôn thâm nhập tất cả Bản nguyện Chư Phật.

– HỶ LẠC ĐÀ-RA-NI, vì an trụ nơi lực tiếp dẫn Chư Phật và Thánh-chúng.

– TAM THẾ ĐÀ-RA-NI, vì tự an nhiên giữa cảnh tượng của nhân quả tương tục trong ba đời, cũng như thông suốt nghĩa lý Phật Pháp của Tam thế Chư Phật.

– TAM MUỘI ĐÀ-RA-NI, vì an trụ trong danh hiệu bất khả tư nghị nên nghe thấy điều phi pháp mà tâm chẳng loạn, sống nơi cảnh loạn trược mà không trôi lăn.

Niệm Phật với ĐÀ-RA-NI TÂM như vậy, mới được gọi là Chân Chánh Niệm Phật!”

(trích Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật)

Phật Pháp Nhiệm Mầu

Ads Place 970 X 90

Category 8

Category 9

Category 10